Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Wstęp

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://hairlook.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

Definicje

 1. „Cookies” – pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy, zapisujące informacje na urządzeniu, z którego korzysta Klient. Informacje zapisane w postaci „cookies” serwer Sklepu Internetowego może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.
 2. Zamówienie – zbiór czynności prowadzący do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru,
 3. Odbiór osobisty – opcja dostawy polegająca na odbiorze Towaru przez Klienta lub przez osobę upoważnioną przez Klienta pod adresem wskazanym przez Usługodawcę,
 4. Formularz – dostępny za pośrednictwem Sklepu Internetowego blankiet, w którym Klient podaje swoje dane osobowe oraz za pośrednictwem którego Klient składa oświadczenie woli;
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://hairlook.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży, a także skorzystać z innych Usług;
 6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 8. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawarta droga elektroniczną, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w sposób określony niniejszym Regulaminem;
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających autoryzację dostępu do Konta;
 13. Konto – zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnemu Klientowi założone poprzez Stronę Internetową w ramach, którego Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi, sprawdzania statusu Zamówienia, a także uzyskiwania dostępu do wcześniejszych Zamówień;
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 15. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, którą złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego;
 16. Usługodawca – Radosław Stanisławski, prowadzący Działalność gospodarczą  pod firmą Hairlook, ul. Strzeszyńska 33/225, 60-479 Poznań, NIP: 6651613646, REGON: 310339550, wpisany Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta następujących usług drogą elektroniczną:
  1. zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  2. umożliwienia zamieszczania opinii o Towarach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego,
  3. subskrypcję newslettera.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z powodów czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Sklepu Internetowego,
  2. wysyłania spersonalizowanej informacji do Klientów oraz wysyłania komunikatów transakcyjnych, regulacyjnych oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 3. Usługi świadczone są za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wymagają zapewnienia następujących warunków technicznych:
  1. połączenie z siecią internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML oraz akceptacji „cookies”,
  3. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@hairlook.pl.
 7. Możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę nie wymaga rejestracji, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 8. Sklep Internetowy pozostaje własnością Usługodawcy i jest przez niego administrowany.
 9. Usługodawca informuje, iż korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Klienta „Cookies”, na co Klient wyraża zgodę.
 10. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, w tym warunkami i zasadami sprzedaży Towarów, są one dla niego zrozumiałe i jasne oraz, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Umowa o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na warunkach i zasadach określonych Regulaminem i jego załącznikami, które stanowią jej integralną część.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyjątkiem Umowy sprzedaży Towarów, zostaje zawarta:
  1. dla prowadzenia Konta – w chwili wypełnienia i potwierdzenia Formularza rejestracji Konta,
  2. dla zamieszczenia opinii – w chwili wypełnienia i potwierdzenia Formularza opinii,
  3. dla subskrypcji newslettera – w chwili wypełnienia i potwierdzenia Formularza newslettera.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę.
 4. Klient wypełniając i potwierdzając Formularz oświadcza, że dane w nim podane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że jest uprawniony do zawarcia Umowy. W przypadku Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, czynności związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonywać może wyłącznie osoba umocowana do dokonywania tych czynności.
 5. Usługodawca informuje, że utworzenie Formularza wymaga podania danych indywidualizujących Klienta, które mogą być traktowane jako dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi korzystanie ze wszystkich Usług.
 6. Przedmiotem Umowy sprzedaży Towarów są produkty przedstawione na stronie http://hairlook.pl w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i oryginalne. Produkty zwizualizowane na stronie Sklepu Internetowego mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego Towaru.
 8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Zamówienie

 1. Zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem koszyka zamówień zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga: założenia Konta Klienta albo wypełnienia Formularza Zamówienia, bez rejestracji Konta Klienta.
 3. Zamówienie składane poprzez Konto następuje z wykorzystaniem wprowadzonych wcześniej danych osobowych lub indywidualizujących Klienta.
 4. Zamówienie zostaje potwierdzone i złożone przez klikniecie przycisku „Kupuje i płacę”, co oznacza świadomość Klienta obowiązku zapłaty ceny sprzedaży oraz należności z tytułu dostawy Towaru.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia przez Usługodawcę do realizacji.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia,

b) w przypadku Zamówienia płatnego przed otrzymaniem Towaru – w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy lub  z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji - w przypadku płatności kartą płatniczą. 

     7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie Formularza albo uzupełnienie danych na Koncie Klienta oraz zaakceptowanie Regulaminu.

     8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku podania przez Klienta danych na tyle niedokładnych, że uniemożliwiają realizację Zamówienia.

     9. Po zawarciu Umowy sprzedaży Towaru Klient otrzyma informację zawierającą dane dotyczące złożonego Zamówienia, głównych cechach Towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju, cenie sprzedaży oraz należnościach z tytułu dostawy danych adresowych i kontaktowych wskazanych przez Klienta do dostawy Towaru. Informacja przesłana będzie na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia albo w danych Konta Klienta.

    10. Zamówienia można składać 24 h na dobę przez cały rok.

     11. Realizacja zamówienia następuje poprzez dostarczenie Towarów, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.

     12. W przypadku gdy Konsument zastrzeże, że dostarczenie mu Towaru w określonym terminie ma dla niego kluczowe znaczenie lub w przypadku gdy Konsument poinformuje przed zawarciem Umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie, Usługodawca może odmówić wykonania Umowy, jeżeli dostawa w terminie zakreślonym przez Konsumenta nie jest możliwa. W takich przypadkach Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy albo anulowania Zamówienia.

 

Płatności

1. Klient dokonuje płatności z tytułu Umowy sprzedaży Towarów w wybrany przez siebie sposób poprzez:

a) przelew na rachunek bankowy Usługodawcy,

b) system płatności internetowych serwisu PayU (udostępnianego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prze Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/ debetową,

c) gotówką przy odbiorze przesyłki wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego (wysyłka za pobraniem),

 1. gotówką przy odbiorze przesyłki pod adresem wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca dostarcza Konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub na żądanie Klienta fakturę. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 3. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia.

d)  kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

(Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od pozytywnej autoryzacji wynosi 24h)

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

Dostawa

 1. Towary są dostarczane pod wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem następujących podmiotów: DPD Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A.
 2. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, zgodnie z Cennikiem Dostawy, który stanowi załącznik nr 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Usługodawca może organizować promocje polegające na ponoszeniu przez Usługodawcę części lub całości (Darmowa Dostawa) kosztów dostawy Towaru do Klienta. Warunki promocji będą każdorazowo określone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki zawierającej Towar w obecności doręczyciela i w razie konieczności spisać z doręczycielem właściwy protokół uszkodzenia przesyłki. Brak dochowania staranności w tym zakresie skutkować może odmową uznania reklamacji towaru przez Usługodawcę w przypadku uszkodzenia przesyłki i Towaru w transporcie.

Konto Klienta

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta, na którym gromadzone są informacje o Kliencie, które służą do realizacji Usług.
 2. Usługa prowadzenia Konta ma charakter bezpłatny, zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.
 3. W celu utworzenia Konta, koniecznym jest wypełnienie Formularza rejestracji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego i wskazanie danych osobowych lub indywidualizujących Klienta, tj. imienia, nazwiska, nazwy, adresu Klienta oraz adresu e-mail i Hasła.
 4. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Klienta jest jego adres e-mail. Korzystanie z Konta wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta e-mail. Brak aktywnego konta e-mail skutkować będzie niemożliwością korzystania z Konta Klienta.
 5. Klient może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 6. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto Klienta używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez zgody lub wiedzy Klienta, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta Klienta.
 8. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta.
 9. Klientowi, który utworzył indywidualne konto w sklepie (zarejestrował się) przysługuje jednorazowa zniżka procentowa (2%) na pierwsze zakupy. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami. 

Newsletter

 1. Klient ma możliwość zamówić Usługę subskrypcji newslettera w ramach, której, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail Klienta, wysyłana jest informacja o Towarach, aktualnych promocjach oraz inne informacje handlowe i reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 3. Umowa na świadczenie Usługi subskrypcji newslettera ma charakter bezpłatny, zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.
 4. Klient może w każdym czasie zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z Usługi poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów.
 5. Po zapisaniu się do newslettera, Klient otrzymuje od Sklepu kod, który uprawnia do jednorazowej, kwotowej zniżki na pierwsze zakupy, przy minimalnej kwocie zakupów 200zł, która nie obejmuje kosztów dostawy. Klientowi, który skorzysta z rabatu na pierwsze zakupy, nie przysługuje Darmowa Dostawa.

Opinie

 1. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach Sklepu Internetowego.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnienie treści zamieszczonej przez niego opinii innym Klientom Sklepu Internetowego.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  1. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  2. nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  3. obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  4. pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Klientów, które stanowią prywatne opinie Klientów i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich opinii i danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszających postanowienia Regulaminu, prawa Usługodawcy lub osób trzecich.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Reklamacja

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach i warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisem art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

2. Towar nabyty za pośrednictwem Sklepu Internetowego może być reklamowany na zasadach i w terminach określonych przez przepisy prawa, jeżeli posiada wady stanowiące o niezgodności z Umową sprzedaży.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług, w szczególności Towaru, Klient może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@hairlook.pl. Posłużenie się adresem e-mail oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych w zakresie tego adresu e-mail Klienta.

4. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Towaru lub Usług w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Usługodawcę, w szczególności:

 • oznaczenie Klienta poprzez imię i nazwisko albo firmę, adres, adres e-mail,
 • oznaczenie Towaru, którego reklamacja dotyczy, poprzez określenie numeru Zamówienia lub w inny właściwy sposób (np. określenie rodzaju, koloru, producenta Towaru) oraz opis wady fizycznej lub prawnej Towaru, terminu w którym wada została stwierdzona, ewentualnie uzasadnienie reklamacji, żądanie reklamacji,
 • oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis, żądanie reklamacji.

5. Usługodawca może w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail Klienta, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym czasie Klient nie przekaże Usługodawcy wiadomości uzupełniającej, na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca podejmie decyzje na podstawie posiadanej wiedzy co skutkować może odmową uwzględnienia żądania reklamacji.

7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 • żądać usunięcia wady albo
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. W celu umożliwienia rozpoznania reklamacji, na żądanie Usługodawcy Klient dostarczy reklamowane Towary do siedziby Usługodawcy albo przekazuje je Usługodawcy osobiście, bez zbędnej zwłoki.

9. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwróci Klientowi koszty dostarczenia Towarów wadliwych (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Usługodawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

10. Usługodawca zawiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

12. Usługodawca informuje, że w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego z jakimikolwiek roszczeniami z Umowy bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, Usługodawca będzie dochodził od Klienta zapłaty kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego przez zawodowego pełnomocnika bez względu na wynik rozstrzygnięcia Sądu, jako podmiotu odpowiedzialnego za wytoczenia sprawy mimo, że Usługodawca nie dał ku temu powodu.

13. Usługodawca informuje, iż skorzystanie z możliwości zwrotu opłaty uiszczonej kartą kredytową przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez operatora karty kredytowej (chargeback) skutkować będzie wszczęciem stosownego postępowania reklamacyjnego przez operatora karty kredytowej, które w przypadku uznania odpowiedzialności Klienta za niezasadne skorzystanie ze zwrotu opłaty przy użyciu wyżej opisanej instytucji skutkować może obciążeniem Klienta wszelkim kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez operatora karty kredytowej oraz Usługodawcę.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Towaru przez siebie lub przez wskazaną przez siebie osobę trzecią.
 2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument nie musi korzystać ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, dostarczając go na adres podany przed usługodawcę. Wszelkie koszty przesyłki w ramach zwrotu Towaru pokrywa Konsument.
 5. Odsyłane Towary winny być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot płatności następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ma możliwość wskazania na oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy nr rachunku bankowego na jaki nastąpić ma zwrot płatności co oznaczać będzie, że deklaruje wolę otrzymania zwrotu płatności przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy, a sposób ten nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot zostaje dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą zamówienie zostało opłacone. 
 8. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowo poniesionych przez niego kosztów dostawy.

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług oraz badania zachowania i preferencji Klienta w celu polepszania jakości świadczonych Usług.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usług.
 3. Klient oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe dotyczą wyłącznie jego osoby i są w całości prawdziwe.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Klient w każdym czasie może żądać dokonania stosownej zmiany, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania wskazanych danych osobowych, jak również odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i żądać ich usunięcia.
 6. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Klienta.
 7. Usługodawca chroni dane osobowe stosując właściwe środki techniczne zapewniające ochronę odpowiednią dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 8. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy przy zachowaniu celu ich przetwarzania. Usługodawca informuje, że na podstawie zawartych umów na piśmie może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi przy zachowaniu celu ich przetwarzania, pozostając odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Usługodawca informuje, iż korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Klienta „Cookies”, na co Klient wyraża zgodę.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz Klienta, w tym do usunięcia Konta Klienta w przypadku:
 2. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. nie korzystania z Konta przez okres jednego roku,
 4. odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku gdy:
  1. Klient nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie 3 dni następujących po dniu złożenia Zamówienia albo
  2. Klient skorzystał z możliwości odbioru osobistego i nie odbierze Towaru w terminie 3 dni następujących po dniu złożenia Zamówienia

- przez oświadczenie złożone w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu płatności, która została wcześniej uiszczona.
 2. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, a także inne akty prawne odnoszące się do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Usługodawcę. Usługodawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 4. Usługodawca informuje, iż z uwagi na właściwości sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca informuje, iż zasadnym jest stosowanie przez Klientów właściwych środków ochrony i zabezpieczenia dla minimalizacji wskazanego wyżej zagrożenia, a także zachowanie w poufności wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. Usługodawca zwraca również uwagę na zasadność stosowania środków zabezpieczenia wyłączających używanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione.
 5. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Internetowym znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Klientów od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem, że do Umów sprzedaży Towarów zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim, z zastrzeżeniem że w sprawach z Klientami nie będącymi Konsumentem sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

 DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl